Uslovi dostave

Informacije

Uslovi dostave

Rok za isporuku preko kurirske službe Bex najkasnije u roku od 5 radnih dana.

Prodavac je dužan da kupcu preda robu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora za robu koja se nalazi na domaćem lageru.

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je prodavac potvrdio porudžbinu kupca. Isporuka robe izvršiće se na adresu po želji kupca putem kurirske službe BEX.

Kupac je dužan da primi isporučenu robu i odgovoran je za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao prodavac. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje prodavac ima zbog propuštanja kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac snosi kupac.

U svakom trenutku status vaše pošiljke možete proveriti na ovom linku